نگرشی بر اقلیم توریستی با تاکید بر ویلاهای رو آبی

اقلیم شناسی گردشگری یکی از شاخه های کاربردی آب و هواشناسی است. اقلیم گردشگری و طبیعت زیبای سواحل گرمسیری در حال حاضر بخش قابل ملاحظهای از درآمد توریستی جهان را به خود اختصاص میدهد.

در این میان اقلیم آسایش از جمله نیازهای و توقعات گردشگران به شمار میرود. زیبایی سواحل و طراحی ویلاهای رو آبی که کاربرد اوقات فراغت و نمدد اعصاب در محیطی توآم با آرامش دارد. ضمن اینکه ارائه خدمات مناسب و غذاهای با طبخ عالی از یک سو و ارائه ورزشهای داغ مانند پاراسیلینگ و همچنین امکان برخورداری از آب درمانی از سوی دیگر میتواند جاذبه های گردشگری را صد چندان کند. حفاظت از محیطزیست هم نیز در اولویت قرار دارد.

 

خالدی, شهریار و شاهین خالدی، ۱۳۹۸، نگرشی بر اقلیم توریستی با تاکید بر ویلاهای رو آبی، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، تهران، انجمن جغرافیایی ایران.

لینک دانلود مقاله