بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان رضایتمندی کاربران باغ-ویلاهای مسکونی در جهت ارایه راهکارهای بهینه طراحی (نمونه موردی: باغ-ویلاهای شهر مشهد)

در حال حاضر با توجه به زندگی پر مشغله امروزی، بسیاری از ساکنین کلان شهرها در جهت گذران اوقات فراغت خویش در قالب نوعی سکونت دوم به استفاده از باغ-ویلاهای مسکونی حومه شهرها و محیطی به دور از ازدحام ، شلوغی و آلودگی شهری روی آورده اند. اما بسیاری از این باغ-ویلاها به دلیل عدم توجه کافی به شرایط مختلف و تاثیرگذار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کاربران خویش و نیز در نظر نگرفتن زمینه های اقلیمی و زیست محیطی، در عمل ناموفق بوده و نتوانسته اند رضایت نسبی کاربران خویش را تامین نمایند. هدف این مقاله بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان رضایت مندی کاربران از طراحی باغ-ویلاها به منظور دستیابی به راهکارهای طراحی بهینه است. این پژوهش، روش توصیفی-پیمایشی را اتخاذ کرده است. جامعه آماری نمونه، 74 نفر از مالکان باغ ویلاهای مسکونی در شهر مشهد و اطراف آن می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند. داده ها ی به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نتایج نشان می دهد که عواملی چون میزان فضای سبز، معماری باغ ، معماری ویلا، پتانسیل انجام فعالیت های مورد علاقه، امنیت و صرفه جویی در مصرف انرژی و نیز حریم مناسب نقش مهمی در جلب رضایت کاربران ایفا می کنند و در کنار این عوامل، عامل رضایت مندی از برطرف شدن نیازها و خواسته های کاربران نیز بسیار تعیین کننده بوده و بین این عامل و عوامل ذکرشده قبلی روابط معنی داری نیز وجود دارد و در نظر گرفتن این عوامل در طراحی منجر به دست یابی به راهکارهای بهینه جهت جلب رضایت کاربران خواهد شد.

 

منبع:ربانی, هدی و سارا مهدیزاده، ۱۳۹۷، بررسی عوامل تاثیر گذار بر میزان رضایتمندی کاربران باغ-ویلاهای مسکونی در جهت ارایه راهکارهای بهینه طراحی (نمونه موردی: باغ-ویلاهای شهر مشهد)، سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری، تبریز، دبیرخانه دایمی کنفرانس -دانشگاه میعاد با همکاری دانشگاه هنر اسلامی تبریز-دانشگاه خوارزمی- دانشگاه شهرکرد

لینک دانلود مقاله