سیالیت در فضاهای مسکونی (بررسی تطبیقی ویلا ساوا و خانه بروجردی ها)

مفهوم سیالیت پدیده ای پیچیده است که درباره آن، از منظر رویکردهای مختلف، تعاریف بسیاری ارایه شده است. تفکر معماری همواره به دنبال حرکت از ماده به روح بوده است و این تفکر تاثیر بسیار زیادی بر سیر تحول فضا در معماری داشته است.

فضاهای معماری با درک ما از فضا شکل می گیرد، فضا می تواند از ایستایی و سکون محض به پویایی و شناوری خالص تبدیل شود. فضاهای داخلی از طریق فضاهای واسط با بیرون در ارتباطند، حضور فضای واسط یکی از جلوه های سیالیت و تداوم فضایی در معماری است. به همین منظور مقایسه دوبنای حاضر و تاثیر سیالیت فضایی در زمینه پیوستگی فضا و سلسله مراتب یکی از دغدغه های تحقیق حاضر است. پرسش اصلی بر چگونگی نقش سیالیت در فضای مسکونی و تاثیر آن بر فرم خانه بروجردی ها و ویلا ساوا که یکی از فاکتور های تاثیر گذار بر عناصر ساختمان است تاکید می کند. در این پژوهش ابتدا به تعریف و مفهوم سیالیت، و بعد به سیالیت در بنا سپس به گونه های سیالیت فضایی در بنای خانه بروجردی ها و ویلا ساوا و در پایان وجوه مشترک و تفاوت های کالبدی، و پاسخ به مفهوم سیالیت در دو معماری نام برده پرداخته شده است. این پژوهش به روش مشاهدات عینی، اسناد تصویری- توصیفی نمونه های موردی و مطالعات کتابخانه ای با تکیه بر مفاهیم نظری می باشد. می توان نتیجه گرفت در بنای خانه بروجردی ها به علت درونگرایی و بنای ویلا ساوا به دلیل برونگرایی سیالیت و شفافیت فضایی به صورت متفاوتی قابل درک است ، اما هر کدام به شیوه ای در این زمینه موفق عمل کرده اند.

 

منبع طراحی ویلا:صباغ, فاطمه و لیلا شحیطاط، ۱۳۹۶، سیالیت در فضاهای مسکونی (بررسی تطبیقی ویلا ساوا و خانه بروجردی ها)، سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم

 

دانلود اصل مقاله